Vedtægter

Med ændring, vedtaget på generalforsamling 16. marts 2006,
samt ændring vedtaget på generalforsamling 25. marts 2014.
§1
Foreningens navn er Fynske Glasvenner.
Foreningen er hjemmehørende i Odense Kommune.

§ 2
Foreningens formål er at udbrede interessen for og viden om glas.

§ 3
Enhver kan optages som medlem. Indmeldelse sker til kassereren eller formanden.
Adresseændring skal meddeles foreningen.

§ 4
Regnskabsåret er kalenderåret.
Kontingentet samt et rykkergebyr ved for sen betaling fastsættes på den ordinære
generalforsamling. Kontingentet opkræves én gang årligt, og senest 2 måneder efter den
ordinære generalforsamling udsendes girokort til betaling med en frist fastsat af bestyrelsen.
Medlemmer, der ikke betaler til den fastsatte frist, modtager én rykker pålagt gebyr. Såfremt der
fortsat ikke betales, medfører det sletning af medlemslisten.

§ 5
Et medlem, der i væsentlig grad tilsidesætter foreningens vedtægter eller de af
generalforsamlingen trufne beslutninger eller i øvrigt modarbejder foreningens interesser, kan
ekskluderes.
Det pågældende medlem kan indanke eksklusionen for en generalforsamling, hvis afgørelse er
endelig.
Et medlem, der udmelder sig eller ekskluderes, har ingen andel i foreningens formue.
Handel og bytning med glas henlægges til særlige arrangementer.

§ 6
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges af den ordinære generalforsamling. Valgbare
er alle foreningens medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Bestyrelsesmedlemmerne
vælges for 2 år af gangen, således at der vælges 2 medlemmer på ulige år og 3 medlemmer på
lige år. Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen samt 1 revisor. Bestyrelsen konstituerer sig
selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 7
Bestyrelsen holder møde, når formanden eller et bestyrelsesmedlem finder det påkrævet. Mødet
indkaldes af formanden.

§ 8
Bestyrelsens forhandlinger og beslutninger indføres i foreningens forhandlingsprotokol. Ethvert
medlem af bestyrelsen har ret til at få tilført bemærkninger om sine synspunkter.
Protokollen skal underskrives af samtlige ved mødet tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 9
Formanden repræsenterer foreningen udadtil og indkalder såvel den årlige generalforsamling som evt. ekstraordinære generalforsamlinger. Formanden udarbejder den årlige beretning om foreningens virksomhed og leder de ordinære medlemsmøder.
Næstformanden udfører formandens funktioner, når denne er forhindret.
Sekretæren varetager de af foreningens skriftlige arbejder, som ikke falder ind under korrespondance og regnskab, samt fører referatet ved møderne.

§ 10
Kassereren vedligeholder medlemskartoteket, opkræver kontingent, fører foreningens regnskab og udarbejder årligt en status samt et resumé over det reviderede regnskab. Regnskabet, tilligemed revisorens bemærkninger hertil, fremlægges på generalforsamlingen.

§ 11
Foreningen afholder årligt ordinær generalforsamling senest i 2. kvartal. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med følgende ordinære punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning.
4. Fastsættelse af kontingent og rykkergebyr.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af 2 suppleanter.
7. Valg af 1 revisor.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og kan vedtage, ophæve eller ændre love og regler. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal.
Ændring af foreningens formål og vedtægter skal vedtages af mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer. Kun tilstedeværende medlemmer har stemmeret.

§ 12
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 10 medlemmer fremsætter skriftligt krav herom.

§ 13
Alle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 14
Såfremt foreningen opløses, tilfalder formuen Faaborg Kulturhistoriske Museum til bevarelse og udbygning af glassamlingen.

§15
Foreningen kan kun opløses ved stemmeflertal i to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Fynske Glasvenner | Odense - Danmark | fynske-glasvenner@mail.dk