13. marts 2012 - Generalforsamling og medlemsloppemarkede

Der var mødt 32 medlemmer op til årets generalforsamling.
 
Dagsorden ifølge vedtægterne:
 
1.
Valg af dirigent – Steen Breddal valgt. Konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt    indvarslet og gav ordet videre til formanden.
 
2.
Formandens beretning ved Anders Tybjerg Jørgensen. – Kort gennemgang af det forløbne års møder:
Maskinblæst glas fra Fyens Glasværk
Generalforsamling med køb/bytte/salg
Fællesmøde med Glashistorisk Selskab Aalborg på Moesgård Museum.
Mig og min samling ved Steen Breddal
Udflugt til Næstved Museum og Holmegaard Park + to kræmmermarkeder
Om Aarhus Glasværk – aflyst, så Erik Brix fra Holmegaard i stedet
Danske lommelærker af Niels Andersen og Torben Errboe
Mine svenske glas ved Mogens Leth – næstformand i Holbæk.
Beretningen blev godkendt.
 
3.
Kassererens beretning ved Anders Tybjerg Jørgensen:
Gennemgang af regnskabet. Der er i foreningen 122 betalende medlemmer og to frimedlemmer, nemlig Michael Bang og Torben Jørgensen.
Regnskabet udviste et lille overskud og blev godkendt af forsamlingen.
 
4.
Fastsættelse af kontingent. – Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent. Vedtaget.
 
5.
Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var Steen Breddal, Søren Seebach og Tom Hansen. Alle modtog genvalg og blev valgt.
 
6.
Valg af to suppleanter. – På valg var Irene Schmidt og Lasse ?. Begge modtog også genvalg og blev genvalgt.
 
7.
Valg af revisor. Foreningens revisor gennem mange år, Jørgen Hundborg,har valgt at stoppe og Fynske Glasvenner siger tak for et upåklageligt og altid positivt samarbejde! En ny revisor skulle vælges og valget faldt på Per Bro, der modtog valget.
 
8.
Indkomne forslag. – Ingen forslag.
 
9.
Eventuelt.
Foreningen har snart 10 års jubilæum (28/11 – 12), men er selv en forening af næsten udelukkende + 65- årige. Der blev fremsat forslag, der kunne friste nye/yngre medlemmer, såsom mere åbenhed og vidensformidling, pressedækning f.eks i forbindelse med jubilæet, en glasudstilling , hvis et egnet lokale og nødvendige faciliteter kan findes, auktioner, annoncer, opdatering af foldere og glaspræsentation på møderne.
Slut på den ordinære generalforsamling. Formanden takkede for god ro og orden.
Efter generalforsamlingen afholdtes det årlige købe/bytte/salg og mange ting skiftede ejere. Som altid under hyggelige og afslappede former.
Fynske Glasvenner | Odense - Danmark | fynske-glasvenner@mail.dk